Mart 20, 2019 In Genel

BOŞANMA DAVASI – YETKİ -YERLEŞİM YERİ

4721 sayılı T.M.K.’nın 168. maddesine göre; boşanma veya ayrılık davaları, eşlerden birinin yerleşim yerinde veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde açılır. Taraflar yabancı olup ; dosyadaki belgelerden davacının, 06.11.2008 – 06.11.2010 tarihleri arasındaki yabancılara mahsus ikamet tezkeresiyle Türkiye’de bulunduğu anlaşıldığından, nüfus ve vatandaşlık işleri G.M.’den davacının “Yabancılar kütüğünde” kaydının olup olmadığı ve aynı kütükte dava tarihi itibariyle Türkiye’deki yerleşim yeri adresiyle ilgili bir bilginin bulunup bulunmadığı sorulup tespit edilmeli,  sonucuna göre karar verilmelidir. (Y.2.HD. E: 2010/4537 K: 2011/8105 T: 10.05.2011)

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 168. maddesine göre; boşanma veya ayrılık davaları, eşlerden birinin yerleşim yerinde veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde açılır. Bu yerlerden birini seçme hakkı davacıya aittir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre, Türkiye’de her hangi bir amaçla en az altı ya süreli ikamet tezkeresi almış olan yabancıların Genel Müdürlükçe “Yabancılar Kütüğüne” kaydedilmeleri (md.8/1) ve yerleşim yeri adreslerinin bu kütüğe işlenmesi, bu kanuna dayanılarak çıkarılan 15.08.2007 tarihinde yürürlüğe konulan “Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğine” göre de , bu durumda olan yabancıların yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin elektronik ortamda tutulması zorunludur.