Faaliyet Alanlarımız

Altyapı & Proje Finansmanı

Özkan & Çoban Avukatlık Ortaklığı, enerji, ulaşım, su, atık yönetimi, hastane ve haberleşme de dâhil olmak üzere her türlü altyapı projesinde ihale/ruhsatlandırma, sözleşme aşaması, finansman, inşaat, işletme ve uyuşmazlık çözüm aşamalarında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Altyapı projesine dâhil olabilecek idari kurumlar, destekleyiciler, kredi kuruluşları ve alt müteahhitleri de içerecek şekilde tüm tarafların temsili konusunda sahip olduğu engin deneyim ile müzakere ve sözleşme aşamalarını en efektif şekilde yönetmektedir.

İnşaat Hukuku

Ofisimiz, gerek iş sahibi gerekse yükleniciler bakımından fizibilite çalışmalarından proje finansmanına, inşaat projesinin yürütülmesinden neticelendirilmesine kadar geçen tüm süreçte hukuki danışmanlık vermektedir. Müvekkillerimizin FIDIC sözleşmeleri öncelikli olmak üzere, projelerin yapım aşamasında ortaya çıkan ve claim management olarak ifade edilen ilave süre ve maliyet taleplerinin hazırlanması, müzakeresi, sunulması, değerlendirilmesi ve neticelendirilmesi konularında da hizmet vermekteyiz. Özkan & Çoban Avukatlık Ortaklığı, projelerin yürütülmesi esnasında veya tamamlanması sonrasında ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlığa karşı gerekli önlemleri alacak şekilde hizmet vermekte ve gerektiğinde yetkili mahkemeler aracılığıyla veya ulusal veya uluslararası tahkim yoluyla çözüme kavuşturulmasında da avukatlık ve danışmanlık hizmet sağlamaktadır.

Enerji ve Maden Hukuku

Özkan & Çoban Avukatlık Ortaklığı, petrol, madencilik, doğal gaz, kömür ve nükleer enerji gibi enerji kaynaklarına dayalı projelerde ve rüzgâr, güneş, gelgit, jeotermal gibi kaynaklara dayalı yenilenebilir enerji projelerinde müvekkillerine hizmet vermektedir. Enerji ve Maden Hukuku’nda, enerji piyasası ile ilgili her türlü ihale, lisans, izin, ruhsat ve imtiyaz başvuruları ve tadilleri, EPDK ve MAPEG ile ilgili prosedürlerin yerine getirilmesi ve ilişkilerin düzenlenmesi, enerji şirketlerinin kurulumu ve şirketlerin due diligence raporlarının hazırlanması, hisse devirleri, imtiyaz sözleşmeleri, sondaj ve iyileştirme sözleşmeleri, üretim paylaşım sözleşmeleri, vergi dağıtım sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, ortak girişim sözleşmeleri ve satış sözleşmelerinin hazırlanması temel faaliyetlerimizdendir.

İlaç ve Tıp Hukuku

Özkan & Çoban Avukatlık Ortaklığı, deneyimli ekibi ile; ilaç hammadde alım-satım ve üretim-geliştirme sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, ilaç dağıtım-distribütörlük sözleşmeleri, klinik araştırma sözleşmeleri ve tehlikeli atık/ambalaj geri dönüşüm sözleşmelerinin hazırlanması ve ilaç marka ve patentlerinden doğan uyuşmazlık süreçlerinin yürütülmesi ve davaların takibi, sağlık çalışanları ve sağlık kurumlarının taraf olduğu malpraktis davalarının yürütülmesi konusunda hizmet vermektedir.

Rekabet Hukuku

Özkan & Çoban Avukatlık Ortaklığı, genç ve deneyimli kadrosu ile Rekabet Hukuku danışmanlığı, pişmanlık, bireysel muafiyet, menfi tespit, taahhütname başvuruları, birleşme, devralma ve ortak girişimler, yerinde incelemeler ve soruşturmalar ve kurul kararlarına karşı yargısal çözüm yolları alanlarında müvekkillerine hizmet vermektedir.

İdare ve Vergi Hukuku

Özkan & Çoban Avukatlık Ortaklığı, Kamu İhale Hukuku, İmar Hukuku ve Kentsel Dönüşüm Hukuku’nu da kapsayacak şekilde, idari başvuru ve itirazların, uzlaşma ve dava süreçlerinin takibi, idari uyuşmazlıkların çözümü alanında hizmet vermektedir. Ofisimiz ayrıca, Vergi Hukukunda uzman avukatlarımız ve yeminli mali müşavirlerin de desteği ile, vergisel yönden yeniden yapılandırma ve vergi incelemeleri sürecinde hukuki danışmanlık hizmeti ve vergi incelemelerinin önlenmesi için gerekli uyum süreçlerinin yürütülmesi, transfer fiyatlandırması, vergi planlaması, gümrük mevzuatı ve vergisel risk tespiti gibi birçok alanda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bunun yanı sıra, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Dampinge Karşı Önlem Vergisi, Gümrük Vergisi başta olmak üzere, gümrük müdürlükleri ve vergi daireleri tarafından yapılan işlemlere ilişkin itiraz ve dava süreçlerinde efektif olarak yer almaktadır.

Sigorta ve Reasürans Hukuku

Ofisimiz, işveren, işyeri, inşaat, üçüncü şahıs, ürün ve tıbbi zorunlu sorumluluk sigortaları ile kara, deniz ve hava taşıma sigortaları, nakliyat, kasko ve zorunlu trafik sigortaları kapsamında ulusal ve uluslararası sigorta ve reasürans şirketi müvekkillerine danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır. Bu kapsamda, tahkim komisyonu, mahkemeler, idari organlar ve ilgili şirketlere ilişkin tüm süreçler yürütülmektedir.

Gayrimenkul Hukuku

Özkan & Çoban Avukatlık Ortaklığı, tapu işlemleri, kiralama sözleşmeleri, ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri, hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması, alım – satım sözleşmeleri, çevre mevzuatına uygunluk değerlendirmesi, gayrimenkul finansmanı, yabancıların mülk edinmesi konularında danışmanlık vermekle birlikte, gayrimenkul hukukundan kaynaklanan tapu iptal tescil davaları başta olmak üzere birçok dava sürecini de yürütmektedir.

Sermaye Piyasası Hukuku

Özkan & Çoban Avukatlık Ortaklığı, hisse senedi, borç senedi ve varlığa dayalı halka arz ve sermaye piyasası işlemleri kapsamında hukuki danışmanlık yapmakta ve şirketlere, yöneticilere ve hissedarlara, yatırım bankalarına, aracılara, garantörlere ve halka açık şirketlere hizmet vermektedir. Ofisimiz ayrıca şirketlerin gayrimenkul yatırım ortaklıklarına dönüşümü ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarının halka arz süreci, halka açık şirketlere sermaye piyasası hukukuna uyum konularında ve ayrıca birleşme ve devralma, joint venture, yeniden yapılandırma, finans işlemleri gibi kurumsal finans işlemlerinde hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Ofisimiz, şirketlerin kuruluşundan sona ermesine kadar; genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının yapılması, hisse devirleri, sermaye artırımı ve azaltılması, esas sözleşme hazırlanması, revize edilmesi ve değişiklik yapılması, haksız rekabetin önlenmesi ve tüketicinin mevzuatına uyum süreçleri, irtibat bürosu ve şube kuruluşu ile birleşme ve devralmalar, tür değişiklikleri ve due diligence hizmetleri ile müvekkillerine destek sağlamaktadır.

Tahkim ve Dava

Özkan & Çoban Avukatlık Ortaklığı, gerek ISTAC, ITOTAM, TOBB Tahkim Merkezi ve İZTO Tahkimi, EDAC gibi ulusal kurumsal tahkim merkezleri, gerek ICC, UNCITRAL, SRIA ve TRAC gibi uluslararası tahkim merkezleri, gerekse ad hoc hakem heyetleri nezdinde ve hakem kararlarının tenfizi ve icrası için yargı mercilerinde yerli ve yabancı müvekkillerine hizmet vermektedir. Ofisimiz, arabuluculuk, med-arb gibi alternatif uyuşmazlık yöntemlerinde de taraf vekili olarak yer almakla birlikte, çalışma alanlarının tamamında dava süreçlerinde yerli ve yabancı müvekkillerini temsil etmektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Özkan & Çoban Avukatlık Ortaklığı, toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi ile sendikal faaliyetlerle ilgili uyuşmazlıkların çözümü, somut olaya özgü ve güncel Yargıtay içtihatları uyarınca tutanak, savunma istemi, ihtar, fesih bildirimi, iş sözleşmeleri, taahhütname, ibraname, işyeri disiplin yönetmeliği gibi belgelerin hazırlanması ve güncellenmesi konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Ofisimiz bunun yanı sıra, işçilik alacakları ve işe iade konulu davalar ile iş kazası ve meslek hastalığı konularında yürütülen dava ve arabuluculuk süreçlerinde müvekkillerini temsil etmektedir.

Ceza Hukuku

Özkan & Çoban Avukatlık Ortaklığı, ceza soruşturma ve kovuşturma süreçleri ile infaz aşamaları da dâhil olmak üzere cezai yaptırıma tabi her türlü hukuki işlemde müvekkillerini temsil etmektedir.

İcra ve İflas Hukuku

Özkan & Çoban Avukatlık Ortaklığı, icra departmanı ile kambiyo senedi, ipotek alacakları başta olmak üzere alacağın tahsili amacıyla icra ve iflas takiplerinin yürütülmesi, borç tasfiye müzakerelerinin yürütülmesi ve protokollerin hazırlanması, iflas erteleme ve konkordato projelerinin yürütülmesi, banka kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaf ve alacakların takibi ve çözümü süreçlerinde müvekkillerine hizmet vermektedir.

Kişisel Verilen Korunması