Ocak 20, 2022 In Genel

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1.Genel Olarak

06.01.2022 tarih, 31711 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca 11.02.2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri ile yedinci fıkrası değiştirilmiş, sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere yönetmeliğe iki yeni madde eklenmiştir.

2. Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler,

Getirilen düzenleme kapsamında asgari 500 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştiren yabancılar, Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun vatandaşlık kazanılmasında istisnai halleri düzenleyen hükümleri kapsamında Cumhurbaşkanı Kararıyla Türk vatandaşlığı almaya hak kazanabilecektir.

Diğer yandan en az 250 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alanlar ile kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline 3 yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vadedildiği yabancılar da yapılan düzenlemeden yararlanabilecektir.

Son olarak en az 500 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarında mevduatı 3 yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatıran, aynı tutarlarda devlet borçlanma araçlarını veya gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az 3 yıl elinde tutma şartıyla satın alan yabancılar da yönetmelik kapsamında getirilen yeniliklerden faydalanabileceklerdir.

Yönetmelikte bahsi geçen döviz tutarları işlem öncesinde Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya, bu banka tarafından da Merkez Bankasına satılacaktır. Yapılacak işbu satış neticesinde elde edilen Türk lirası tutarlarının Türk lirası mevduatta veya devlet borçlanma araçlarında en az 3 yıl süreyle tutulması gerekmektedir.

3. Sonuç

Yapılan değişiklikle birlikte evvelinde sadece Amerikan Doları üzerinden kapsamı belirlenen istisnai vatandaşlık kazandırma yöntemi genişletilerek diğer döviz türleri de kapsama dahil edilmiş ve döviz tutarlarının Merkez Bankası vasıtasıyla Türk Lirası’na dönüştürülmesi öngörülmüştür.

Av. Hasan Hüseyin Hançer

Leave a Reply